Wywiad gospodarczy

Celem każdego podmiotu gospodarczego jest maksymalizacja zysków. W dzisiejszych czasach ostrej walki z konkurencją o klienta i utrzymanie się na rynku, osiągnięcie tego celu możliwe jest jedynie, jeśli jesteśmy w posiadaniu informacji o potencjale naszych konkurentów i jego słabych stron. Mając takie atuty w ręku możemy zaprojektować działania wyprzedzające lub zaatakować konkurencję w jej najsłabsze punkty. Da nam to przewagę nad nimi i pomoże zbudować silną pozycję naszej firmy.

W wywiadzie gospodarczym mamy do czynienia z szeregiem zadań, które łącznie tworzą cykl wywiadowczy. Systematyzując, zadania te można podzielić na trzy grupy.Pierwsza, są to zadania związane z gromadzeniem informacji, które mogą się okazać przydatne przy formułowaniu wniosków dla ich odbiorców.

Drugą stanowią zadania, których celem jest poddanie analizie zgromadzonych informacji pod kątem ich przydatności, wiarygodności i istotności.
Trzecią, ostatnią grupę stanowią zadania, których celem jest sformułowanie wniosków płynących ze zgromadzonych i poddanych analizie informacji, a następnie w sformalizowany sposób przedstawienie ich decydentowi.

Bardzo ważnym zagadnieniem związanym z wywiadem gospodarczym jest audyt bezpieczeństwa. Jego celem jest ocena poziomu zabezpieczenia firmy przed niekontrolowanym wypływem strategicznie istotnych informacji na zewnątrz firmy. Najistotniejszą kwestią w audycie bezpieczeństwa jest odpowiedzenie sobie na pytania: czy przyjęte w firmie rozwiązania organizacyjne są skuteczne i czy sposób zabezpieczenia informacji przed “wyciekiem” jest adekwatny do jej rangi? Kwestią drugoplanową jest określenie, czy fizyczne zabezpieczenia stosowane w firmie są zbieżne z opracowanymi rozwiązaniami organizacyjnymi.

Działania naszej firmy obejmują:

 • sprawdzanie wpływów jakim podlega firma lub proces gospodarczy
 • sprawdzanie majątku i sytuacji finansowej przedsiębiorców
 • sprawdzanie działań, procedur i produktów konkurencji
 • sprawdzanie ukrytych wad i przedmiotów inwestycji
 • sprawdzanie wiarygodności uczestników transakcji
 • dochodzenie i śledztwo gospodarczego
 • monitoring otoczenia gospodarczego
 • zbieranie i identyfikacja dowodów
 • sprawdzanie i weryfikacja osób
 • kontrwywiad gospodarczy
 • rekonans rozpoznawczy
 • benchmarking
 • ekspertyzy

Nie daj się zwieść KONKURENCJI !!!

Zadania detektywa

 • zbieranie informacji dotyczących bezprawnego wykorzystywania znaków i nazw towarowych, nieuczciwej konkurencji oraz ujawniania wiadomości stanowiących tajemnicę służbowa
 • poszukiwanie przedmiotów skradzionych lub zagubionych
 • poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się
 • zbieranie informacji dotyczącej zdolności płatniczej
 • wykrywanie sprawców kradzieży w miejscu pracy
 • ustalanie okoliczności przestępstw

Detektyw

Profesja detektywa łączy w sobie umiejętności szeregu różnych dziedzin. Każdy profesjonalny detektyw powinien posiadać umiejętność spostrzegania, kojarzenia, analizy i stawiania hipotez, dyplomacji, docierania do miejsc, gdzie można uzyskać informacje. To zawód, wymagający mobilności, a biuro detektywistyczne jest tylko pomocniczym miejscem pracy.

Zakres usług detektywa uzależniony jest od potrzeb zleceniodawcy. Koszty zlecenia każdorazowo negocjuje się z Klientem i uzależnione są od szczegółów konkretnej sprawy.

Nasze biuro detektywistyczne z siedzibą w Kielcach działa na podstawie zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych - nr D-050/2003.